Συνέχεια αριθμών

Πώς συνεχίζονται οι παρακάτω αριθμοί; 1 11 21 1211 111221 312211 13112221 Υπόδειξη: διαβάστε δυνατά τα ψηφία κάθε αριθμού. Μόλις διαβάσετε μία γραμμή, δείτε την αμέσως προηγούμενη. Λύση  

Read More